انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و برای انجام پیش تفکیک ،خریدار و فروشنده میتوانند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنند و کارشناس برای انجام اینکار با تجهیزات لازم مساحت دقیق واحدها و قسمت های مشاعی را بدست می آورد و نقشه پیش تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید