انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن

انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر آن توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا در نهایت مدرکی فراهم شود که بعنوان یک تامین دلیل قابل ارائه به مراجع قضایی باشد در واقع این مدرک با مهر و امضای کارشناس ارزش می یابد. انجام جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید