تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی انجام می شود و مالک اگر بخواهد سند تک برگ برای ملک خود تهیه کند باید موقعیت دقیق ملک خود را تثبیت کند و در واقع حدود ثبتی را تعیین کند و منظور از تعیین حدود ثبتی مشخص شدن موقعیت دقیق ملک و تعیین حدود ملک میباشد که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید