تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد باید انجام شود و باید با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اموز ثبتی باشد تا اعتبار داشته باشد و نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای این مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت و حدود ملک که مشخص نمی باشد،با انجام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید